Dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych (BUR)

kursy kosmetyczny dofinasowanie do szkoleń z Bazy Usług Rozwojowych

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych, mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

W ramach RPO rozpoczęto uruchamianie tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) tj. schematów dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników (nie dotyczy województwa mazowieckiego i pomorskiego). PSF oparte są na podejściu popytowym, pozwalającym na proste i szybkie finansowanie usług rozwojowych wybranych samodzielnie przez przedsiębiorcę i odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe.

Ogólne ramy funkcjonowania Podmiotowych Systemów Finansowania uregulowane zostały zawarte w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020. Szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania są określane na poziomie każdego z RPO.

Główne założenia Podmiotowych Systemów Finansowania:

 • wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 • odbiorca wsparcia samodzielnie decyduje o wyborze usługi rozwojowej;
 • system umożliwia szybką reakcję na występujące potrzeby odbiorców wsparcia (ścieżka aplikowania o wsparcie oraz rozliczania kosztów usługi jest znacząco uproszczona – bez skomplikowanych formularzy aplikacyjnych)
 • system jest zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych tzn. wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę następuje wyłącznie spośród ofert zamieszczonych w Bazie.

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

Przed skorzystaniem z dofinansowania usług rozwojowych w ramach PSF warto opracować długofalowy plan rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości myśląc o kompleksowej obsłudze mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzi projekt wsparcia ekspercko-doradczego w tym zakresie. Od teraz każdy zainteresowany swoim rozwojem przedsiębiorca może dzięki udziałowi w projekcie:

 • uzyskać profesjonalną analizę własnej działalności oraz rzetelne branżowe doradztwo;
 • otrzymać przygotowany plan rozwoju, który pozwoli mu na precyzyjne wybranie usługi rozwojowej dopasowanej do jego potrzeb, dzięki którym osiągnie zamierzone cele biznesowe określone w Planie;
 • pozyskać dokument, wspierający jego wiarygodność w kontaktach z partnerami biznesowymi

Poniżej znajduje się lista wybranych w drodze konkursu Beneficjentów, którzy realizują we współpracy z PARP działania doradcze.

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. dolnośląskim


Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: styczeń 2017 r.

Alokacja na konkurs: 36 996 022,79 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 50 000,00 zł (od 1 marca 2018 r.)

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 70%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

 1. 60% przedsiębiorcy z białego lub zielonego sektora, pracownicy wykonujący prace w białym i zielonym sektorze
 2. 70% przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 3. 80% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji); gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach

Operator:

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. (Lider Projektu)

ul. Rataja 26, 59-220 Legnica

tel. 76 862 27 77, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

strona internetowa: https://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. kujawsko – pomorskim


Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: IV kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 20 000 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 1. mikroprzedsiębiorstwa – 10 000, 00 zł
 2. małe przedsiębiorstwa – 20 000, 00 zł
 3. średnie przedsiębiorstwa – 30 000, 00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa – 70%

małe przedsiębiorstwa – 60%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% jednakże nie więcej niż 80%

 1. pracownicy powyżej 50 roku życia;
 2. pracownicy o niskich kwalifikacjach;
 3. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
 4. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji);

Preferencje w dostępie do środków:

 1. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER;
 2. sektory/branże szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej
 3. przedsiębiorcy, którzy wcześniej nie skorzystali ze wsparcia w ramach projektu.

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

 

Operator:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider Projektu)

ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

tel.tel. 56 699 54 92, 56 699 54 97, 56 699 55 05 ,

e-mail: uslugirozwojowe@tarr.org.pl 

strona internetowa: www.tarr.org.pl

 

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. lubelskim


Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: III kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 42 000 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 15 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę: 5000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 1. w przypadku pomocy de minimis:

mikroprzedsiębiorstwa – 75%

małe przedsiębiorstwa – 70 %

średnie przedsiębiorstwa – 60 %

 1. w przypadku pomocy publicznej:

– usługi szkoleniowe

mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%

średnie przedsiębiorstwa – 60%

– usługi doradcze – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

 1. 75% – przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 2. 80% – przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa; usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji; wsparcie dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Preferencje w dostępie do środków:

 1. przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego
 2. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 3. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

 

Operatorzy:

Subregion puławski – powiaty: puławski, rycki, opolski, łukowski, kraśnicki, janowski

INSTYTUT ROZWOJU I INNOWACJI EURO-KONSULT SP. Z O. O.

ul. Piłsudskiego 28/313

24-100 Puławy

e-mail: msp@euro-konsult.pl

Tel.: 516 209 110, 506 589 647

strona internetowa:  www.euro-konsult.pl/projekty.html

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. lubuskim


Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: III kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 15 000 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 35 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 8 500,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa – 75%

małe przedsiębiorstwa – 70 %

średnie przedsiębiorstwa – 60 %

Preferencyjny poziom dofinansowania:

mikroprzedsiębiorstwa + 5%

małe i średnie przedsiębiorstwa + 10 %

  1. przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
  2. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
  3. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Operatorzy:

Subregion gorzowski:

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wielkopolskim

Adres: ul. Kazimierza Wielkiego

166-400 Gorzów Wielkopolski; strona internetowa: https://www.ziph.pl/ tel: +48 957390311; e-mail: projekty@ziph.pl

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. łódzkim


Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: IV kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 49 168 685 euro

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 6 000 zł (z wkładem własnym przedsiębiorstwa)

1 godzina usługi szkoleniowej – 60 zł

1 godzina usługi doradczej – 120 zł

1 godzina studiów podyplomowych – 20 zł

Wartość 1 bonu – 60 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 80%

średnie przedsiębiorstwa – 70%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% jednakże nie więcej niż 80%

 1. Pracownicy powyżej 50 roku życia;
 2. Pracownicy o niskich kwalifikacjach,
 3. Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
 4. Przedsiębiorstwa z branż/sektorów strategicznych
 5. Usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub polegających na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej Ustawy;

 

Preferencje w dostępie do środków:

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER.

UWAGA! W ramach Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie łódzkim nie mogą być dofinansowane usługi rozwojowe typu e-learning!

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

 

Operatorzy:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G

90-349  Łódź

bezpłatna infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod nr.: 800 801 321

Możliwość umówienia spotkania w regionie z mobilnym doradcą pod bezpłatnym numerem infolinii.

strefarozwoju.lodz.pl/

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Narutowicza 34

90-135 Łódź

infolinia: 42 208 92 22

www.larr.pl/bony

Biura projektu:

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.

Ciepłownicza 5

97-400 Bełchatów

Robert Michalski

605 425 101 r.michalski@ppt.belchatow.pl

Justyna Zielińska

601 205 377 j.zielinska@ppt.belchatow.pl

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.

99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11

tel.: 881 778 837 ,

881 778 839

e-mail: arrk@kutno.net.pl

 

HRP Group sp. z o.o. 

ul. Tymienieckiego 19A,

90-349 Łódź

(42) 208-06-06

www.przepisnarozwoj.eu

 

Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 262/264

90-361 Łódź

Konsultanci: 798 789 500; 573 444 042; 573 444 040; 573 444 046.

www.pracowniktwojskarb.pl

info@pracowniktwojskarb.pl

 

KRAJOWE CENTRUM PRACY Sp. z o.o.

Łódź ul. Jaracza 42/13

Powiaty: bełchatowski, wieluński, wieruszowski Tel.: 881-206-177 bonyrozwojowe@frgz.pl

Powiaty: łaski, zduńskowolski Tel.: 881-201-572 bonyrozwojowe@frgz.pl

Powiaty: pajęczański, piotrkowski, radomszczański Tel.: 881-201-966 bonyrozwojowe@frgz.pl

Powiaty: poddębicki, sieradzki Tel.: 881-203-640 bonyrozwojowe@frgz.pl

Powiaty: opoczyński, rawski, tomaszowski Tel.: 512-176-047 bonyrozwojowe@lorkk.pl

Powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, skierniewicki Tel.: 572-722-376 bonyrozwojowe@lorkk.pl

Powiaty: brzeziński, Łódź, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski Tel.: 508-024-592 bonyrozwojowe@lorkk.pl

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. małopolskim


Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: IV kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 50 000 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 1. samozatrudniony: 7 680 zł
 2. 1 – 3 pracowników: 11 520 zł
 3. 4 – 9 pracowników: 15 360 zł
 4. 10 – 19 pracowników: 23 040 zł
 5. 20 – 49 pracowników: 38 400 zł
 6. 50 – 99 pracowników: 69 120 zł
 7. 100 – 249 pracowników: 130 560 zł

Limity kosztów usług rozwojowych:

1 godzina usługi szkoleniowej – 60 zł

1 godzina usługi doradczej – 120 zł

Egzamin – algorytm: całkowita kwota za egzamin/wartość bonu=liczba bonów

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

 1. pracownicy powyżej 50 roku życia
 2. pracownicy o niskich kwalifikacjach
 3. pracownicy z niepełnosprawnościami
 4. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 5. przedsiębiorstw z branż/sektorów wysokiego wzrostu
 6. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Preferencje w dostępie do środków:

Przedsiębiorcy którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

 

Operator:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11

31-542 Kraków

tel: (12) 307 32 15

email:infolinia@mbon.pl

strona internetowa:www.mbon.pl

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. opolskim


Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: IV kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 6 500 000,00 euro

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 1. mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000,00 zł
 2. małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł
 3. średnie przedsiębiorstwa – max. 48 000,00 zł

W ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania na 1 osobę (przedsiębiorcę, pracownika) wynosi max. 4 000,00 PLN.

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków bez zaliczki

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

80% – MSP działające w obszarze specjalizacji regionalnych.

Preferencje w dostępie do środków:

 1. Osoby o niskich kwalifikacjach.
 2. Osoby w wieku 50 lat i więcej.
 3. Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER.

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

 

Operator:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

ul. Krakowska 38,

45-075 Opole

tel.: 77 403 36 00 fax.: 77 403 36 09

e-mail: szkolenia@ocrg.opolskie.pl

biuro@ocrg.opolskie.pl

strona: https://www.ocrg.opolskie.pl/

Partner:

Fundacja Rozwoju Śląska

ul. Słowackiego 10

45-364 Opole

p. Klaudia Sklorz-Wieczorek tel. 77 423 28 82

Podstawowe informacje o wsparciu dla osób fizycznych w woj. podkarpackim


Termin uruchomienia wsparcia dla osób fizycznych: I kwartał 2019 r.

Średnie dofinansowanie na osobę w projekcie: 4 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: system zaliczkowo – refundacyjny z wkładem własnym zgodnie z założeniami projektu.

Preferencyjny poziom dofinansowania: max. 90%

Uczestnikami projektów mogą być  wszystkie osoby dorosłe, które mieszkają lub uczą się lub pracują w województwie podkarpackim, niezależnie od swojego statusu na rynku pracy.

Preferencje w dostępie do środków: osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby powyżej 50 roku życia;

Co do zasady wybór oferty edukacyjnej i instytucji szkoleniowej nastąpi w pierwszej kolejności na podstawie indywidualnego wyboru przez uczestnika projektu spośród ofert dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

Szczegóły dotyczące zasad udzielanego wsparcia każdy Operator określi indywidualnie w swoim regulaminie naboru uczestników.

 

Operatorzy:

Dla subregionu tarnobrzeskiego obejmującego powiat tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski

Operator: Wektor Consulting Sp. z o.o. https://www.wektor.org.pl

Termin uruchomienia wsparcia: 01.01.2019 r.

Dla subregionu rzeszowskiego obejmującego powiat rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski

Operator: Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o. o. https://www.cdgpolska.pl

Termin uruchomienia wsparcia: 01.03.2019 r.

Dla subregionu krośnieńskiego obejmującego powiat krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski

Operator: Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o. https://www.pakd.pl

Termin uruchomienia wsparcia: 01.03.2019 r.

 

Dla subregionu przemyskiego obejmującego powiat przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, lubaczowski, przeworski

Operator: E-BIZNES SYSTEM Sp. z o.o. https://www.e-biznes-system.pl

Termin uruchomienia wsparcia: 01.04.2019 r.

Podstawowe informacje o wsparciu dla osób fizycznych w woj. podlaskim.


Termin uruchomienia wsparcia dla osób fizycznych: I kwartał 2018 r.

Maksymalne dofinansowanie na osobę: od 9 000,00 zł do 15 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy (oparty o system zaliczkowo – refundacyjny z wkładem własnym zgodnie z założeniami projektu)

Preferencyjny poziom dofinansowania: max 90%

Preferencje w dostępie do środków:

 1. osoby dorosłe uczestniczące z własnej inicjatywy w kształceniu ustawicznym, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby powyżej 50 roku życia;
 2. osoby dorosłe uczestniczące w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, tj. kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych;

Wybór oferty edukacyjnej i instytucji szkoleniowej nastąpi na podstawie indywidualnego wyboru przez uczestnika projektu spośród dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

Operatorzy:

Dla subregionu suwalskiego obejmującacego m. Suwałki, powiat suwalski, augustowski, sejneński, moniecki, grajewski:

Operator: Miasto Suwałki

Partnerzy: Powiat Suwalski; Powiat Sejneński; Powiat Augustowski; Powiat Moniecki; Powiat Grajewski; Stowarzyszenie “Euroregion Niemen”

Dane kontaktowe do operatora projektu: www.bonnaszkolenie.pl

 

Dla subregionu łomżyńskiego obejmującego m. Łomża, powiat bielski, hajnowski, kolneński, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski;

Operator: Miasto Łomża

Partnerzy: Powiat Bielski, Powiat Hajnowski, Powiat Kolneński, Powiat Łomżyński, Powiat Siemiatycki, Powiat Wysokomazowiecki, Powiat Zambrowski, Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Łomży

Dane kontaktowe do operatora projektu: www.bonynaszkolenie.pl

 

Dla subregionu białostockiego obejmującegp m. Białystok, powiat białostocki, sokólski:

Operator: Powiat Sokólski

Partnerzy: Powiat Białostocki, Miasto Białystok, Polskie Centrum edukacji i Analiz “ORDO” sp. z o.o.

Dane kontaktowe do operatora projektu: www.bonynaszkolenia.pl

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. śląskim


Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: III kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 425 683 642,87 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę: zmienna kwota przeliczeniowa (7 500,00 zł średnio na jedną osobę)

Maksymalne dofinansowanie do jednej usługi dla jednej osoby: 5 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: system kont przedpłaconych

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa – 80%

małe przedsiębiorstwa – 70%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% jednakże nie więcej niż 80%

 1. branże kluczowe dla rozwoju regionu
 2. branże grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju
 3. branże o potencjale do kreowania miejsc pracy
 4. przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%
 5. przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%
 6. przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi co najmniej 26,04%
 7. mali i średni przedsiębiorcy (bez mikroprzedsiębiorców), którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze
 8. usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób niepełnosprawnych
 9. usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób 50+
 10. usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób o niskich kwalifikacjach
 11. usługa mająca na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji (ZSK)

Preferencje w dostępie do środków:

 1. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
 2. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

 

Operatorzy:

Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna

nr tel. 32 72 85 700 (Infolinia)

email: bur@oddzial.fgsa.pl

strona internetowa: https://www.bur.fgsa.pl/

 

Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna
nr tel.: 510 446 895 (infolinia)

Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki Spółka Komandytowa

nr tel. 32 278 42 26 (Infolinia)

email: dotacje@dr-kurnicki.eu

strona internetowa: https://www.dr-kurnicki-psf.eu/kontakt

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna

nr tel. 34 360 56 88, 34 360 56 54 lub 503 607 302 (Infolinia)

email: czestochowa@operatorpsf.pl

strona internetowa: https://www.operatorpsf.pl/

 

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

nr tel. 32 231 99 79 lub 32 706 10 91 (Infolinia)

email: operator@riph.com.pl

strona internetowa: https://operatorpsf.riph.com.pl/

 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

nr tel. 885 520 520 (Infolinia)

email: szkolenia@wst.com.pl

strona internetowa: https://www.wst.com.pl/

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Infolinia: 32 461 29 14  lub 534-657-310 (Infolinia)

email: psf.zit@gapr.pl

strona internetowa: www.psf.gapr.pl

 

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.

nr tel.  698 640 619  (Infolinia)

strona internetowa: https://www.bari-psf.eu/kontakt

 

Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu PSF można znaleźć na stronie:

https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/dofinansowanie_na_szkolenia_dla_firm_i_pracownikow

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. świętokrzyskim


Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: II/III kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 24 586 800,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 60 000,00zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 6 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 80%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

 1. pracownicy powyżej 50 roku życia
 2. pracownicy o niskich kwalifikacjach
 3. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 4. przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
 5. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu,
 6. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy
 7. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze określonym jako srebrny, biały lub zielony sektor
 8. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER
 9. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

 

Operatorzy:

Subregion województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Starachowice

Lider:

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

tel.: 41 343 29 10

e-mail:biuro@it.kielce.pl

www:https://it.kielce.pl/

 

Partner:

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej

tel.: 15 833 34 00

e-mail: fundacja@opiwpr.org.pl

www:https://opiwpr.org.pl/index.php/pl/

 

Subregion województwa świętokrzyskiego obejmujący miasta: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Starachowice

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa

tel.: 41 368 02 78

e-mail: een@siph.com.pl

www: https://www.siph.com.pl/

Podstawowe informacje o Podmiotym Systemie Finansowania w woj. warmińsko – mazurskim


Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: I kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 67 109 519,48 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 70 000,00 zł

Sposób dystrybucji: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 80%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

1. przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje

2.przedsiębiorcy obejmujący wsparciem w pierwszej kolejności pracowników o niskich kwalifikacjach i pracowników powyżej 50 roku życia

3. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu

5. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

 

Operatorzy:

Subregion olsztyński:

Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

tel. 55 248-10-91

ul. Józefa  Piłsudskiego 11A

14-400 Pasłęk

strona internetowa: https://screp.pl/Uslugi-rozwojowe-dla-MSP.html

e-mail: biuro@screp.pl

 

Techpal Sp. z o.o.

tel. 89 542-98-21

ul. Franciszka Barcza 16

10-685 Olsztyn

strona internetowa: https://techpal.com.pl/klucz-do-uslug-rozwojowych-dla-msp-z-subregionu-olsztynskiego_588600.html

e-mail: techpal@techpal.com.pl

 

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych

tel. 89 523-55-60

ul. Artyleryjska 3K

10-165 Olsztyn

strona internetowa: https://www.wmzpp.org/?page_id=838

e-mail:biuro@wmzpp.org

 

Krajowa Agencja Informacyjna “INFO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

tel. +48 89 534 01 44

ul. Artyleryjska 3K

10-165 Olsztyn

e-mail: biuro@kai-info.eu

 

Subregion elbląski:

Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

tel. 55 248-10-91

ul. Józefa  Piłsudskiego 11A

14-400 Pasłęk

strona internetowa: https://screp.pl/Uslugi-rozwojowe-dla-MSP.html

e-mail: biuro@screp.pl

 

Techpal Sp. z o.o.

tel. 89 542-98-21

ul. Franciszka Barcza 16

10-685 Olsztyn

strona internetowa: https://techpal.com.pl/klucz-do-uslug-rozwojowych-dla-msp-z-subregionu-elblaskiego_588601.html

e-mail: techpal@techpal.com.pl

 

Krajowa Agencja Informacyjna “INFO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

tel. +48 89 534 01 44

ul. Artyleryjska 3K

10-165 Olsztyn

e-mail: biuro@kai-info.eu

 

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych

tel. 89 523-55-60

ul. Artyleryjska 3K

10-165 Olsztyn

strona internetowa: https://www.wmzpp.org/?page_id=838

e-mail:biuro@wmzpp.org

 

Subregion ełcki:

Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

tel. 55 248-10-91

ul. Józefa  Piłsudskiego 11A

14-400 Pasłęk

strona internetowa: https://screp.pl/Uslugi-rozwojowe-dla-MSP.html

e-mail: biuro@screp.pl

 

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych

tel. 89 523-55-60

ul. Artyleryjska 3K

10-165 Olsztyn

strona internetowa: https://www.wmzpp.org/?page_id=838

e-mail:biuro@wmzpp.org

 

Techpal Sp. z o.o.

tel. 89 542-98-21

ul. Franciszka Barcza 16

10-685 Olsztyn

strona internetowa: https://techpal.com.pl/klucz-do-uslug-rozwojowych-msp-z-subregionu-elckiego_588602.html

e-mail: techpal@techpal.com.pl

 

Krajowa Agencja Informacyjna “INFO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

tel. +48 89 534 01 44

ul. Artyleryjska 3K

10-165 Olsztyn

e-mail: biuro@kai-info.eu

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. wielkopolskim


 

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: I/II kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 54 792 798,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa – 80%

małe przedsiębiorstwa – 70%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: +20% jednakże nie więcej niż maksymalnie 80%

 1. przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
 2. pracownicy powyżej 50 roku życia
 3. pracownicy o niskich kwalifikacjach
 4. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Preferencje w dostępie do środków:

 1. pracownicy powyżej 50 roku życia
 2. pracownicy o niskich kwalifikacjach
 3. pracownicy z niepełnosprawnościami
 4. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 5. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
 6. usługi rozwojowe mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
 7. przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, określone w dokumencie Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+.

 

Operatorzy:

Subregion koniński:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

nr tel. 632 453 095 wew. 29, 32, 61, email: edyta.kasprzak@arrkonin.org.pl

strona internetowa: https://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl

Subregion leszczyński:

Zakład Doskonalenia Zawodowego

nr tel. 603 138 382, email: rafal.stachowiak@zdz.poznan.pl

strona internetowa: https://www.zdz.com.pl/centrum-uslug-rozwojowych/

Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań

 

Subregion kaliski:

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

powiaty: jarociński, pleszewski, kaliski, m. Kalisz

nr tel. 627 641 242, 627 656 060, email:sekretariat@inkubator.kalisz.pl

strona internetowa: https://inkubator.kalisz.pl/oferta/dotacje/subregion-kaliski-inwestuje-w-kadry/

 

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

powiaty: krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, kępiński

tel./fax: +48 62 736 11 60, email: ocwp@ocwp.org.plmonika_krakowska@ocwp.org.pl

strona internetowa: https://ocwp.org.pl/portfolio-item/subregion-kaliski-inwestuje-w-kadry/

 

Subregion poznański:

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

nr tel. 616 563 500, email: info@warp.org.pl

strona internetowa: https://warp.org.pl/uslugi-rozwojowe-warp/

 

Subregion pilski:

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A

nr tel. 616 710 481,email: fripww.poznan@gmail.com

strona internetowa: https://rozwijamy.eu/ 

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. zachodniopomorskim


Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: III kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 54 000 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 1. mikroprzedsiębiorstwa – 15 000,00 zł
 2. małe przedsiębiorstwa – 75 000,00 zł
 3. średnie przedsiębiorstwa – 400 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców

Preferencyjny poziom dofinansowania:

 1. 70% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji); przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER
 2. 80 % pracownicy powyżej 50 roku życia; przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje; przedsiębiorcy ze Specjalnej Strefy Włączenia w województwie zachodniopomorskim

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

 

Operatorzy:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

tel: (91) 488 24 88 fax: (91) 488 26 26

email: uslugirozwojowe@zarr.com.pl

www.zarr.com.pl

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin

tel: (91) 312 92 06; (91) 312 92 07; (91) 312 92 34

 

Oddział w Koszalinie:

ul. Partyzantów 17, 75-411 Koszalin

tel/fax (94) 340 70 35, 784 689 616

 

Oddział w Wałczu:

ul. Południowa 10 B, 78-600 Wałcz

tel/fax (67) 25 83 086

email: fur@fur.pfp.com.pl

www.fur.pfp.com.pl

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin

tel: (94) 341 63 30 fax: (94) 341 60 88

email: b.gorecka@karrsa.pl p.sulek@karrsa.pl l.drazkiewicz@karrsa.pl

https://uslugirozwojowe.karrsa.eu/

 

Biuro w Szczecinie:

Budynek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego

ul. Kolumba 86, 70-035 Szczecin, pok. 233

email: m.bobik@karrsa.pl

tel: 515 416 856

email: m.kondarewicz@karrsa.pl

tel: 515 416 886

Skontaktuj się z Nami!

ZADZWOŃ: +48 22 408 88 61
NAPISZ: szkolenia@new-nails.com