ORGANIZATOR KURSÓW I SZKOLEŃ

1. Organizatorem kursów i szkoleń jest Beauty Lux Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 68, posiadająca numer NIP 7010430154, numer REGON 147296771.
Beauty Lux Sp. z o.o. wpisana jest Krajowego Rejestru Sądowego 0000514004 oraz do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod nr 267054.

KURSY I SZKOLENIA

2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.new-nails.com i sklep internetowy www.new-nails.com, drogą bezpośrednią w miejscu szkolenia, drogą telefoniczną oraz drogą e-mailową.

3. Beauty Lux Sp. z o.o. organizuje kursy i szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie kursów i szkoleń podanej na stronie internetowej www.new-nails.com. Aktualny zakres oferty szkoleniowej wykorzystywany podczas realizacji kursu lub szkolenia, obowiązujący na dzień realizowanego kursu lub szkolenia i podany jest na stronie internetowej na dzień początku realizacji kursu lub szkolenia. Program kursu lub szkolenia nie podlega ewentualnym zmianom lub roszczeniom.

UCZESTNICY KURSU, SZKOLENIA

4. Uczestnicy przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Uiszczenie płatności za kurs lub szkolenie oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

5. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili uiszczenia płatności, a w szczególności w momencie rozpoczęcia korzystania z kursu lub szkolenia. W ramach uczęszczania na kurs lub szkolenie zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste prowadzących lub uczestników kursu lub szkolenia.

6. W wypadku zainteresowania kursem w Beauty Lux Sp. z o.o. i chęcią zapisania się, uczestnik kursu zobowiązuje się do dokonania wpłaty zadatku jako opłaty rezerwacyjnej, przeznaczonej na poczet rezerwacji miejsca na kursie w wysokości 900 zł (kursy zawodowe). Termin wpłaty zadatku wyznacza Organizator w drodze elektronicznego potwierdzenia zapisu (do 24 godz. od chwili zgłoszenia zainteresowania).   Zadatek jest częścią wartości końcowej kursu. Jest też kwotą administracyjną, nie podlegającą zwrotowi w chwili rezygnacji Uczestnika z kursu z przyczyn niezależnych od Organizatora lub braku pozostałej opłaty w wyznaczonym terminie. Powyższe postanowienie nie dotyczy zapisu w terminie krótszym od planowanego rozpoczęcia kursu (poniżej 7 dni), gdzie wymagana jest wpłata pełnej kwoty za kurs oraz postanowienie nie dotyczy zapisu na szkolenie lub pakiet szkoleń gdzie wymagana jest wpłata pełnej kwoty za szkolenie.

7. Uczestnicy zobowiązują się do dokonania pełnej płatności za kurs na min. 7 dni przed rozpoczęciem kursu. W wypadku, gdy płatność nie zostanie dokonana w w/w terminie, zadatek zostaje traktowany jako niezwrotny.

ZASADY UCZESTNICTWA W KURSACH, SZKOLENIACH

8. Uczestnicy wszystkich kursów i szkoleń organizowanych przez Beauty Lux Sp. z o.o. oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie w tym szczególnie w formie zdjęć oraz nagrań. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Naruszenie tego zakazu grozi karą finansową w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

9. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w kursach lub szkoleniach. Naruszenie tego zakazu grozi karą finansową w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

10. Beauty Lux Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez szkołę jako organizatora kursów i szkoleń.

11. Uczestnicy wszystkich kursów i szkoleń organizowanych przez Beauty Lux Sp. z o.o. oświadczają, że wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video z kursów lub szkoleń, oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

12. Beauty Lux Sp. z o.o. będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania kursów i szkoleń. Materiały te stają się własnością Beauty Lux Sp. z o.o. Osoby pobierające udostępnione pliki oświadczają, iż nie dokonają zmian z zakresu obróbki zdjęć, a także ich modyfikowania i kadrowania. Naruszenie tego zakazu grozi karą finansową w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

13. Poprzez udział w kursie lub szkoleniu organizowanym lub przez Beauty Lux Sp. z o.o. oraz akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zobowiązują się do wypowiedzenia na koniec kursu lub szkolenia opinii o jego poziomie i swoim zadowoleniu.

14. Poprzez udział w kursie lub szkoleniu Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą zakres wybranego kursu lub szkolenia z oferty. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom. Beauty Lux Sp. z o.o. nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką kursu lub szkolenia. Uczestnik jest wyłącznie sam odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

15. Beauty Lux Sp. z o.o., nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.

16. Promocje organizowane przez Beauty Lux Sp. z o.o., rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone.

17. Osoby decydujące się na uczestnictwo w kursie lub szkoleniu w Beauty Lux Sp. z o.o. oświadczają iż są zdrowe i nie posiadają jakichkolwiek przeciwwskazań w tym medycznych, aby uczestniczyć w szkoleniu. Osoby będące w trakcie leczenia proszone są o konsultację ze swoim lekarzem przed skorzystaniem z oferty Beauty Lux Sp. z o.o.

18. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 16, lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w kursach lub szkoleniach organizowanych przez Beauty Lux Sp. z o.o. wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

19. Beauty Lux Sp. z o.o. i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie kursu lub szkolenia (za zwrotem wpłaconych pieniędzy potrąconych o wartość opłaty administracyjnej i częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości kursu lub szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg kursu lub szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.

ZMIANA REZERWACJI UCZESTNICTWA

21. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik decyduje się na zmianę terminu udziału w kursie – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego kursu lub przenieść na inny kurs lub szkolenie organizowane przez Beauty Lux Sp. z o.o.. z zastrzeżeniem posiadanych wolnych miejsc na podstawie pisemnego oświadczenia i uzyskania zgody ze strony Beauty Lux Sp. z o.o. Decyzja o przeniesieniu wpłaconego zadatku na inny kurs lub szkolenie może zostać skierowana do Beauty Lux Sp. z o.o. w sposób pisemny (listowanie lub drogą e-mailową), najpóźniej na 14 dni przed pierwotnie wyznaczonym terminem kursu. W przypadku rezygnacji złożonej w terminie krótszym niż 14 dni lub nieobecność na kursie powoduje iż zadatek tj. opłata rezerwacyjna (administracyjna) nie zostanie zwrócona. Maksymalny termin odbycia kursu lub szkolenia Organizator ustalił do 12 miesięcy od zaksięgowania wpłaty zadatku. Po tym czasie zaksięgowane środki będą rozumiane jako zrealizowanie usługi. Z chwilą uzyskania potwierdzenia drogą elektroniczną przeniesienia zadatku na nowy termin kursu Organizator wyznaczy termin wpłaty pozostałej kwoty za kurs nie później niż 7 dni od ustalenia nowego terminu.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KURSIE LUB SZKOLENIU

22. Uczestnik, który zgłosił się na kurs lub szkolenie może od niego odstąpić bez podania przyczyny informując szkołę o rezygnacji z kursu lub szkolenia poprzez złożenie stosownego oświadczenia (wzór dostępny w sekretariacie szkoły) w siedzibie szkoły bądź wysłania dokumentu drogą elektroniczną. Z chwilą złożenia rezygnacji Uczestnik traci status kursanta, zadatek nie podlega zwrotowi, zaś wpłacona kwota za kurs zostaje zwrócona na podstawie

ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU CAŁEGO KURSU LUB SZKOLENIA

22. Beauty Lux Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania kursu lub szkolenia, w szczególności w wypadku zaistnienia kolejnych zdarzeń: choroby lub wypadku losowego osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, zmian grafiku, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków. W przypadku wyboru zwrotu wpłaconych środków, przelew zwrotny następuje na konto w banku posiadającym swoją siedzibę w Polsce, którego nr wskazuje kursant w pisemnej rezygnacji z kursu. Zwrot pieniędzy odbywa się w ciągu 14 dni od otrzymania przez Beauty Lux Sp. z o.o. pisemnej rezygnacji z kursu wraz z podpisanym dokumentem zwrotu. W przypadku wnioskowania o zwrot wpłaconych środków na zagraniczne konto bankowe, zwrot środków zostanie pomniejszony o koszt przelewu bankowego i kosztu przewalutowania. Uczestnikowi kursu lub szkolenia nie przysługuje prawo do żądania zadośćuczynienia ze względu na odwołanie kursu ze strony organizatora.

ODWOŁANIE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ KURSU LUB SZKOLENIA

23. Beauty Lux Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania pojedynczych zajęć (zjazdów) kursu lub części zajęć (zjazdów) szkolenia, w szczególności w wypadku zaistnienia kolejnych zdarzeń: choroby lub wypadku losowego osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, zmian grafiku, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku Organizator wyznacza dla całej grupy kursu lub szkolenia dodatkowy termin realizacji (odrabianie) zajęć w niezmienionej liczbie planowanych godzin z zastrzeżeniem braku możliwości podziału grupy na różne terminy.

24. Osoby dokonujące zakupu usług firmy Beauty Lux Sp. z o.o. oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie paragonów, faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania przed szkoleniem takiej informacji.

25. Uczestnik będący kursantem oświadcza, iż jest świadom, że w przypadku kursu makijażu permanentnego i tatuażu praca na modelach jest uzależniona od pozytywnego zdania egzaminu praktycznego i teoretycznego. Decyzja o przyznaniu możliwości pracy na modelach jest podejmowana przez trenera, jest ona ostateczna i nie dopuszcza się od niej odwołania. W przypadku nie zdania w.w. egzaminów nie jest możliwe przystąpienie do wykonania zabiegu na modelu. Uczestnik oświadcza, że z tego tytułu nie będzie względem Organizatora zgłaszać żadnych roszczeń.

26. Uczestnik kursu lub szkolenia oświadcza, iż jest świadomy konieczności organizowania modeli we własnym zakresie. Uczestnikowi, który z własnej woli decyduje się na nie wykonanie zabiegów na modelach podczas kursu lub szkolenia, nie przysługuje możliwość wykonania tych zabiegów w innym terminie.

27. Ze względu na wykonywanie zabiegu w dłuższym czasie niż przewidziany na kursie lub szkoleniu, Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowy czas szkolenia. Długość kursu lub szkolenia jest ściśle ustalona na moment zapisywania się na niego Uczestnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.

29. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Beauty Lux Sp. z o.o.

30. Uczestnika szkolenia obowiązuje powyższy regulamin.

Skontaktuj się z Nami!

ZADZWOŃ: +48 22 408 88 61
NAPISZ: szkolenia@new-nails.com